Thanh tra Dự án Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể sai phạm

Chủ nhật - 10/06/2018 10:02 385 0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp lãnh đạo Sở kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu về các khuyết điểm, sai phạm, báo cáo kết quả kiểm điểm cho Sở Nội vụ xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải họp lãnh đạo Sở kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu về các khuyết điểm, sai phạm. Ảnh: http://www.quangngai.gov.vn
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải họp lãnh đạo Sở kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu về các khuyết điểm, sai phạm. Ảnh: http://www.quangngai.gov.vn

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; các quy định của pháp luật có liên quan; xét tính chất và mức độ sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý như sau:

Các biện pháp khắc phục các sai phạm 

Các sở, ngành sau đây thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 378/TB-UBND ngày 24/11/2017:

Về quy hoạch chi tiết đối với Dự án Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ: Giao Sở Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Dự án Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ để thực hiện đồng bộ cơ sở hạ tầng và đảm bảo phát triển bền vững, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý 1/2018.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung: Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với UBND xã Tịnh Kỳ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư dự án) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục xác lập nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, diện tích đất, tài sản trên đất đảm bảo tính pháp lý và thực tiễn để làm cơ sở thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất (bao gồm cả đối với 32 thửa không đúng tên người sử dụng đất trong Quyết định thu hồi đất sổ 1620/QĐ-UBND ngày 30/8/2010) và lập bổ sung phương án bồi thường theo quy định đối với các trường họp còn thiếu sót, chưa chính xác (kể cả bà Mận và ông Phụng) trong quá trình bồi thường, gắn với việc xử lý dứt điểm thu hồi các khoản tiền đã tạm chi trước đây, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Hoàn thành nhiệm vụ trong quý 1/2018.

Về giao đất, thuê đất thuộc Dự án Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các nhà đầu tư thực hiện hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục về đất đai, trình UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét cho các tổ chức (gồm cả Công ty TNHH Thanh Hoa và Công ty TNHH Minh Quang), hộ kinh doanh đầu tư vào khu trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ và Ban Quản lý các cảng cá tỉnh (đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chỉnh) thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với diện tích cụ thể theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh rà soát lại toàn bộ hợp đồng cho thuê mặt bằng trước đây đã ký. Trường hợp có vi phạm hợp đồng thì cương quyết xử lý theo quy định. Trường hợp không vi phạm, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì hướng dẫn, bổ sung hoàn chỉnh về mặt thủ tục, pháp lý để ký kết lại hợp đồng cho thuê cơ sở hạ tầng và xét chọn, ký kết hợp đồng đối với các nhà đầu tư mới có nhu cầu đầu tư vào khu dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, trong đó ưu tiên cho các hộ gia đình bị thu hồi đất tại dự án này mà có nhu cầu và đảm bảo điều kiện kinh doanh để ổn định cuộc sống (kể cả hộ ông Lê Văn Phụng).

Về tiếp tục đầu tư các hạng mục công trình của dự án: Sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn rà soát, xác định các hạng mục cần thiết phải tiếp tục đầu tư đảm bảo đồng bộ cho Cảng cá Sa Kỳ thì tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư và xây dựng. Tổ chức thực hiện việc chỉ trả bồi thường cho các hộ bổ sung theo phương án được duyệt và thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường của dự án này theo quy định.

Về giải quyết khiếu nại, tranh chấp: Giao Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo tổ chức thực hiện xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật đối với trường hcrp ông Lê Văn Phụng (văn bản cử người đại diện) mà sau khi phê duyệt phương án bồi thường, quyết định chi trả bồi thường mà ông không đồng ý phát sinh khiếu nại, không để khiếu nại vượt cấp.

Đồng thời chỉ đạo UBND xã Tịnh Kỳ thực hiện rà soát lại hồ sơ hòa giải trước đây đối với 02 vụ tranh chấp. Trường hợp chưa lập đúng, đầy đủ theo quy định về hòa giải tranh chấp thì thực hiện hòa giải lại và cung cấp biên bản hòa giải không thành cho các bên để thực hiện quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Chi cục Môi trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, nhất là đối với Nhà máy Chế biến bột cá Thanh Hoa, các nhà máy sơ chế và kho lạnh kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về môi trường.

Về xử lý trách nhiệm hành chính

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã được nêu cụ thể trong kết luận này và xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả và đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý những trường hợp vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (qua các thời kỳ) về các khuyết điểm, sai phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rút kinh nghiệm về việc chậm trễ trong việc lập phương án bổ sung.

UBND thành phố Quảng Ngãi rút kinh nghiệm trong việc thiếu quyết liệt giải quyết các vướng mắc về bồi thường và giải quyết khiếu nại.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện:

Tổ chức họp lãnh đạo Sở kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu về các khuyết điểm, sai phạm, báo cáo kết quả kiểm điểm cho Sở Nội vụ xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Chủ trì mời lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Thủy sản Quảng Ngãi (qua từng thời kỳ trước đây) họp kiểm điểm nghiêm túc trong việc thực hiện dự án về các sai phạm để xem xét trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ trì tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân có liên quan của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh có sai phạm để xử lý theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về xử lý, kỷ luật viên chức và bồi thường hoàn trả của viên chức. Kịp thời củng cố cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Quản lý các cảng cá tỉnh đủ phẩm chất, năng lực.

Xử lý về kinh tế

Giao Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi nộp vào ngân sách tỉnh các khoản sai phạm trong công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán tăng khối lượng so với thực tế thi công và tăng các chi phí khác đối với gói thầu số 7a với số tiền 172.144.000 đồng.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2809/SNNPTNT ngày 18/9/2017, miễn thu hồi số tiền 26.559.000 đồng khoản tiền thanh toán tăng chi phí lập dự toán và số tiền 168.174.000 đồng về khoản chi thanh toán bồi thường chưa đúng quy định.

Về trách nhiệm sai sót, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sơn Tịnh kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm. 

Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh công khai kết luận thanh tra theo quy định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra này; đồng thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng nhập
Hãy đăng nhập/đăng ký thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên website datquangquetoi.net
Thống kê từ 30/05/18
  • Đang Online5
  • Hôm nay2,809
  • Tháng này3,630
  • Tổng truy cập776,443
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây